������� ������� ����������� �� ��� ������
 
�� �������� ����� �������� �������
�� �������� ���� �������� �������
���������� �������
�������� �� ���������� RSS �����
 
���� ������ ������� ������� ����
 
������� � ��������

 2012
���������� ��������

 2012
������� ���� 2012


������� ������� �������


���������� � �������


������� ������� ��������


������� ����


�������� � ������� ������� ����


������� ������� ������


������� �������� ������� ����


������� ������� ������


������� ������� ����� ���


���������� ����������


�������� ����������� ���

 
������ �������
���������� ������� - ������
� ��� �������� ������� ���� �������

 

��������� ���������� � ���������� ������ � ��������. ���������� - ����������� �������, ������-��������� ������, ����� ���. ������������ � ����������������, ���������� ��������, ��������� �������.

��������


.

 
���� ������ ������� ������� ����

���� ����

04.11.2020 ������ (����������). ���� - 1.80 ��, ��� - 75 ��.

���� ������� - ��������. ����� - ����, �����, ���� (������� � �������).

������� ����� - �����������. ������� ���� - ��� � �������.

�������� ��������� - ����� �� ���� ������, ���� �������. ������� - ���� ������

�������� ��������� - 180 ���. ����. �����: 10 (����), 7 (������� ����������)

������� �����: ����� ������. ������� �������: ������ ��������

������� - ���� ������ ������� ������� ����

���� ������ ������� ������� ���� ������� ������� 4 ������ 1972 ���� � ������� ������� ��� ���������� "������". � ������, ���� ����� �� ������� ������� "Os Pastilhas", � ��� � 11 ��� ������������� � ������� ������ ����������� ����� "��������". ��� ������ ������, ������� ���������� ������������ ������� ����������, ������, ���: "���� �����, ���� ���� ��� �� ������ ���� ���� ���������". � 1989 ����, � ������� ��������� ������� ����������, ���� ����������� �� ������� ������ �� ��������� �������� - �� 16 ��� � ���������. ����� ��� ����, ���� ������� �� ������� ���������� ��������� ����-�� 20 ���. �����, � ������������ �������, �� ����������� ������ �������, ������ � ��� ����� � � ��� �����.

� 18 ���, ���� ���������� � "���������". ��� �� ������������ ������� �����, ���������� ����� ������ � �������� ������ ����� � ����������, � � 23 ���� � 1995 ��������� � ������� � ������ �� "���������", ��� �� ������������ ��� ������������ ��������, ����� �������� � ��� ��� �����.

� ���������� ���� ������� ���������� ������ � �������, ��������� ������� (1996), ��� ����� ������� (1997 � 1998).

�� ���������� ������� ���� ������� �� "EURO 2000" � ������ � ���������. ����� ���� ��� ������� � ������� �������, � ��� ��� � ������ ������� ������ �������� ����� �������� �� ����������. ����� "EURO 2000" ���� ������: "��� ����, � ��������� ������ �� ��������".

����� 2000-�� ���� ���� ������ ������� ����������, ������� � "���� ������", ��������� ����� "���������". � �������� �� ������ �� ����������� ���� ���� ������� ����� �������� ������� � �������� �� ���������� ���� ���������. ���������� �������� ����, ��� ��� ��� ���� ��������� �����. ����������� �������� "���� ������" ������, ���: "���� ����� ���� ������ �����, �� ������, ��� �� ������ ���������". � ��������� ����� ���� ����� ������ � �����, ������ � ����, ������, �������� ������, ������� ������ � �.�.

� ������ 2000 ����, ����� ����� � ������ ����������� ����������, ������� � ������������ �������. �������� ����� ������� ��� - "���� �����, ����� ��������!" ������ ���� �������� �������� ������� ��� � "�����", ��� � � ������� ����������. ���� ����������� ������ "�����", ��� ����� �� ��������, ��� �����. � 2001 ����, ���� ������ ����, � ��� ������� ������ ��������� - ��� ������� ������ ����������� ����.�� ���������� ���� 2002 ���� � ������ � �����, ���� �� ������� ���� �� ����� �� ������, �������� ��� � �������� ���������� - �����. � ������ ��� ���� ��������� ������ �������, � ����� ������� ����� ����, ��� � ��� ������ ��������, �� �� �����, ��� ��� �� �������...

 

������: 1989 - � ������� ������� ���������� �������� 3 - �� ����� �� ���������� ���� �� 16 ���

1990 - ���������� � '���������' �� ���������. 1991 - � ������� ������� ���������� ��������� �� ���������� ���� �� 20 ���

1992 - �������� ������ ��� �� ������� ���������� � ����� ������ ������� ��������. 1995 - � ���� ����������� �������� � '����������'. 1995 - � �������� ���������� �� '���������' � ����� ������ '������' (2-2)

1996 - � ���� �������� ���, ��������� �������� ������� ���������� ������� � ������������� ��-1996. 1997 - ���������� ����������, ����� ������� � ����� ����������� ������ � ������� '���������'

1998 - ���������� ��������� �������, ���������� ����� ������ � ���������� ������ � ������� ������������ �����. 1999 - ����� ���� �����, �������� '�����' ������ ��� ������ ��������� ����������� �����. 2000 - � ��������� ������ �� '���������' � 32 ����� �������� 9 �����. ����������� ���� - ������ � ����������. 2000 - �������� ������� ���������� ������� ���������� ����-2000. 24 ���� ��������� � '����' �� ��������� � �� ����� 56 ���. ��������

� ������ ���������� �� ������ ������� ���������� ����

� ������� ���������� ������ ����������� ������. ���������� ����������� ���� �������� World Soccer, ���������� ������ � �������� �� ������ ���������� ���� �� ������ ����, ����� �� �������

2001 - �������� '�����' ��������� ����� �������� �������, ����� 9 ����� � 34 �����. � ������� ���������� ����������� ���������� �������, �������� ������� ���������� ��������� ������� �� ��

17 ������� ������ ������ ����������� ���� �� ������ ����. 30.08.2020 - �������� "�����" ��������, ������� � ����� �������, "����� ����� ������", ������ ������� ��������.

 
 
 

 

 

����� ��� ����� �������

���������� ����� ��������: ������� ���������� ������� ����, �� ������ �����. ����� � ������� � ������� - ������������ ����� � ������. ��������� �����. �������� �������������� ����������. �������� ������������ ������. ������� ���� � ������.

������� ������� ���������


We shall Consider the offers from any soccer club, amateurs or professionals. About accomodation of information on them, on our page, absolutely gratis, history club, players, achievements, symbology.

As well as if you have noticed the inexactness in text, or want to present its version.

WRITE site administrators

������� ������� ����������� - ���������� �������
 • �������� ���� �� ����� - Deco - ����
 • ������ �������
 • �������� ��������
 • ������ ������� - Andrei Voronin
 • �������� ����������
 • ��������� �������
 • ���� - ������ ����������� �� ������
 • �������� ���� ������
 • ����� ������
 • ����� ������ ������ - Diego Martin Forlan Corazo
 • ������ - ����� ������
 • ���������
 • ������
 • ����� ��������
 • ���� - ���� ����
 • �������� �����
 • �����
 • ���� ��������
 • ����� ����
 • ������
 • ���� - ������� ������� ��� ������ �����
 • ����� ����
 • ����� ������
 • ������ �����
 • ��������� ��������
 • ������ ����� ����������
 • ���� ������� - Erick Abidal
 • ���������
 • ������ �����
 • ����� ����
 • �����
 • ����� ������
 • ������� ������
 • ������� �����
 • ������� ���� �������
 • ��������� ����
 • ����� ������
 • ����� �������
 • ���� ������
 • �������� ����� (������)
 • ����� ��������
 • ��� ����
 • �������� ������ (�������)
 • ���� - ���������� ����� �� �����
 • ������ ������
 • ����� ����� �������� �������
 • �������� �������
 • ���� ���� ���� - Wayne Mark Rooney
 • ������ ���� ������������
 •  

  Home - football stars · About Us · ������� �������� ������� RSS · Football Links ·

  © go-football.org - All RIghts Reserved. 2007 group Crudo & family 2007-2010 . ������������� ���������� ����� ����� �������� ���� �� ������� �� http://www.go-football.org (��� ��������-������� ����������� �����������), � ����� ��������� ����� ������ ��� �������� ��������� ���������������� ���������, ���� ��������� �������.

  @Mail.ru